Değerlendirme Süreci

ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

USDAD tarafından değerlendirilecek Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya, Insan ve Toplum Bilimi, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal, İşletme vb. Sosyal Bilimle İlgilenen Fakülteleri Öğretim Programları, özdeğerlendirme raporlarını USDAD’ın belirlemiş olduğu Özdeğerlendirme Raporu belgesine göre hazırlamalı ve USDAD değerlendirme ölçütlerinin nasıl karşılandığını kanıtlarıyla açıklamalıdır. Kullanılacak özdeğerlendirme raporu formatı ve USDAD değerlendirme ölçütleri ile ilgili USDAD belgelerinin

güncel sürümlerine USDAD web sitesinden (http://www.usdad.org.tr/) erişebilirsiniz. Değerlendirmenin ağırlıklı bir kısmı bu rapor üzerinden yapılacağından, özdeğerlendirme raporunun titizlikle hazırlanması önemlidir. Raporun içeriğinde tutarsızlıkların yer almamasına dikkat edilmelidir. Rapor, okunması ve anlaşılması kolay bir dille hazırlanmış olmalı ve tüm bilgiler belgelere dayandırılmalıdır.

USDAD’a sunulacak özdeğerlendirme raporlarının hazırlanması sırasında aşağıdaki hususların göz önüne alınması değerlendirme sürecinin daha sağlıklı işlemesine katkı yapacaktır:

1. Özdeğerlendirme raporu fiziksel formatı: Özdeğerlendirme raporları tercihan önlü arkalı basılmalı, spiral ciltli olarak değerlendirilecek her program için ayrı ayrı hazırlanmalı, klasör kullanılmamalı, sayfalar tek tek ya da topluca naylon poşetlere ya da dosyalara konulmamalıdır. Ek-II (kurum Profili) dışındaki tüm ekler ana raporla beraber ciltlenmelidir. Üniversite, ilgili fakülte ve bu fakültede yürütülen tüm programlarla ilgili bilgilerin verildiği Ek II (Kurum Profili) bölümü ayrı bir cilt olarak hazırlanmalıdır.

2.İkinci öğretim programlarının değerlendirilmesi: USDAD Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi, Madde 4.3 uyarınca, bir kurumdaki ikinci öğretim programları adları ve içerikleri birinci öğretim programları ile aynı ya da benzer olsa bile, ayrı program olarak değerlendirilecektir. Dolayısıyla, kurumların ikinci öğretim programları için ayrı ve bu programlara özgü özdeğerlendirme raporları hazırlanması gerekmektedir. Tüm USDAD ölçütlerinin (özellikle program çıktılarına ilişkin Ölçüt 3 için tüm ayrıntıları ile) nasıl sağlandığına ilişkin verilerin ve kanıtların, (özellikle programın ölçme-değerlendirme-geri besleme sonuçlarını içerecek şekilde) hem normal öğretim programları hem de ikinci öğretim programları için ayrıştırılmış, ancak programların birbirleri üzerindeki etkileriyle birlikte irdelenmiş olarak ayrı ayrı belgelenmesi gerekmektedir. Başvurunun her iki program için birlikte veya ayrı ayrı yapılmış olması programlar arası etkileşimin irdelenmesi gereğini ortadan kaldırmaz.

3. Kullanılan ölçme-değerlendirme-iyileştirme süreçleri ile ilgili açıklamalar: USDAD değerlendirmesine başvuran bir Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya,İnsan ve Toplum Bilimleri, İşletme, Siyasal vb Sosyal Bilimlerle ilgilenen Fakülteleri Öğretim Programının, programın eğitim amaçları ve program çıktıları başta olmak üzere tüm USDAD ölçütlerinin gereklerini düzenli olarak ölçmek, değerlendirmek ve sürekli iyileştirmek için belgelere dayalı bir kalite güvence ve iyileştirme sistemi kurmuş ve çalıştırıyor olması beklenmektedir. Kurumun bu sistem kapsamında kullanmakta olduğu ölçme-değerlendirme- iyileştirme süreçlerinin özdeğerlendirme raporunda ayrıntılı olarak açıklanması programın USDAD tarafından daha sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesine yardımcı olacaktır.

4. Ölçüt 2 ve Ölçüt 3 ile ilgili açıklamalar: Ölçüt 2’de tanımlanmış olan program eğitim amaçlarının, öğrencilerin mezuniyetten sonra yakın bir gelecekte erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve mesleki beklentilerini tanımlaması gerektiği unutulmamalıdır. Ölçüt 3 içindeki program çıktılarının ise, bu amaçlara ulaşabilmeleri için öğrencilerin mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve davranışları tanımlaması gerektiği hususuna da dikkat edilmelidir. Çıktılarla amaçlar arasındaki ilişkiler ve eğitim programındaki derslerin çıktılarıyla program çıktıları arasındaki bağlantılar, gerçekçi bir değerlendirmeyle ortaya konulmalıdır. Programın eğitim amaçlarının USDAD çıktıları olarak ifadesi bir yetersizlik olarak değerlendirilmektedir.

5. Program çıktılarına ilişkin kanıtlar: USDAD değerlendirmesine başvuran bir Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya, İnsan ve Toplum, İşletme ve Siyasal vb Sosyal Bilimlerle Fakülteleri Öğretim Programının USDAD değerlendirme ölçütlerini karşıladığını gösterebilmesi ve bu bağlamda Ölçüt 3 kapsamında tanımlanan program çıktılarının sağlandığını kanıtlaması beklenmektedir. Program çıktılarını ölçmek ve bu çıktıların sağlandıklarını kanıtlamak için tek başına anketlerin kullanılması yeterli değildir ve bu durum USDAD tarafından yetersizlik olarak değerlendirilir. Dolayısıyla, programlarını USDAD değerlendirmesine hazırlayan kurumların bu konuya özellikle dikkat etmeleri, özdeğerlendirme raporlarında anketler dışında ve özellikle öğrenci çalışmalarına dayandırılmış doğrudan ölçme yöntemlerinin kullanımını somut olarak açıklamış ve belgelemiş olmaları sağlıklı bir program değerlendirmesi yapılabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Eğitim planı içindeki derslerin çıktılarının program çıktılarına katkısı somut ve ölçülebilir yöntemlerle belirlenmeli ve kanıtlanmalıdır. Her çıktının başarılma düzeyinin en az iki ölçme yöntemi kullanılarak kanıtlanması önerilmektedir.

6.Sürekli iyileştirmeye ilişkin kanıtlar: USDAD değerlendirme ölçütlerinden Ölçüt 4, kurulan ölçme ve değerlendirme sistemlerinden elde edilen sonuçların programın sürekli iyileştirilmesi için kullanıldığını gösteren kanıtlar sunulmasını gerektirmektedir. Bu iyileştirme başta Ölçüt 2 ve Ölçüt 3 ile ilgili alanlar olmak üzere, programın tüm gelişmeye açık alanları ile ilgili sistematik bir biçimde toplanmış somut verilere dayanmalıdır. Özellikle de, Ölçüt 3 için ölçme-değerlendirme-iyileştirme çevriminin en az bir kez kapatıldığının ve ölçme-değerlendirme sonuçlarından yola çıkarak geri besleme yoluyla eğitimde iyileştirme yapıldığının özdeğerlendirme raporunda tüm ayrıntılarıyla belgelenmiş olması beklenmektedir.