Tüzük

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin adı “Uluslararası Sosyal Bilimler Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği”dir. Derneğin kısa adı USDAD’tır ve tüzüğün bundan sonraki maddelerinde kısa adı ile anılmıştır. Derneğin merkezi Ankara’dadır. Dernek yurt çapında faaliyet gösterip gerekli izin alınması ile uluslararası faaliyet gösterir. Derneğin şubesi açılmayacaktır.

Madde 2: Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanları

 1. Derneğin temel amacı ulusal sosyal bilimler programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’de sosyal bilimlerde eğitimin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Böylece, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş daha nitelikli ve mesleki yaşamları boyunca öğrenme isteği ve becerisi kazanmış sosyal bilimciler yetiştirilerek sosyal bilimlerdeki eğitimin en üst standartlara götürülmesi hedeflenmektedir.

  Ayrıca Eğitimle ilgili meslek örgütleri, ulusal ve uluslararası eğitim kuruluşlarıyla iletişim kurmak işbirliği yapmak, üyelerin ortak sosyal, kültürel, ekonomik, mesleki, sportif, eğitim-öğretim ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak ve yardımcı olmaktır.

 2. USDAD, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

  1. 1)  Sosyal bilimler eğitim programlarını, kurumların başvurusu üzerine

   değerlendirmek, akredite etmek,

  2. 2)  Akreditasyon çalışmalarında görev alacak değerlendiricilerin seçim ve

   eğitimini yürütmek,

  3. 3)  Program yöneticilerinin ve öğretim üyelerinin program değerlendirmesi

   konusunda bilgilendirilmesini ve eğitimini gerçekleştirmek,

  4. 4)  Sosyal bilimler programlarının paydaşlarının şimdiki ve gelecekteki gereksinimlerini sürekli izleyerek, program değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesini, gerektiğinde değerlendirme ölçütlerinin ve süreçlerinin gözden

   geçirilmesini ve yenilenmesini sağlamak,

 1. 5)  Amaçlarını gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, panel, çalıştay, vb. toplantılar düzenlemek ve bu kapsamdaki çalışmalara destek vermek,

 2. 6)  Eğitim, değerlendirme ve akreditasyon ile ilgili ulusal ve uluslararası dernekler, meslek örgütleri ve akreditasyon kuruluşlarıyla iletişim kurmak, işbirliği yapmak, ortak projeler yürütmek, yardımlaşmak,

 3. 7)  Uluslararası karşılıklı ve çok taraflı tanınma anlaşmaları yapmak,

 4. 8)  İlgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak,

 5. 9)  Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve genişlettirilmesi için inceleme ve

  araştırmalar yapmak, yaptırmak,

 6. 10)  Amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve

  yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, internet sayfası oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, çalışma alanı ile ilgili basılı, görsel-işitsel materyal hazırlamak, posta ve elektronik posta ile yaymak,

11)Amaçlarını gerçekleştirmek için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

12)2860 sayılı Yardım Kanunu’nda belirtilen usullere göre ve gerekli izinler alınmak koşuluyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

13)Amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek veya benzer amaçlı işletmelere ortak olmak,

14)Faaliyetler için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

15)Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda federasyon veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, malların bir kısmı ile vakıf birlikleri kurmak,

16)Amaçlarını gerçekleştirmek için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernekler ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

17)Amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle, vakıflarla, sendikalarla, birliklerle ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platform oluşturmak.

Madde 3: Üyelik Koşulları ve Üyeliğe Kabul

 1. Fiil ehliyetine sahip gerçek kişilerden aşağıdaki şartlardan birini taşıyanlar:

  1. Sosyal bilimler alanındaki fakültelerde en az beş yıl Öğretim Üyesi olarak görev

   yapmış olmak,

  2. En az bir yıl süre ile Sosyal Bilimler alanında eğitim veren bir fakülte veya

   enstitüde sekreterlik veya benzer bir sivil kuruluşun genel sekreterliğini yapmış

   olmak,

  3. Sosyal Bilimler eğitiminin gelişmesine katkı sağlayacak uygun nitelikte

   uzmanlaşmış kişiler

 2. Amaçları ve yürüttükleri etkinliklerde USDAD’ın amaçlarını destekleyecek olan kamu

  ve özel hukuk tüzel kişileri,

 3. Sosyal Bilimlerle ilgili vakıf, dernek ve birliklerde ve düşünce kuruluşlarında en az

  beş yıl çalışan akademisyen veya idari personel (sekreter vb.) olacak
  Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatları en geç 30 gün içinde üyelik kabulü veya istemin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile bildirmek zorundadır. Üyeliğe kabul için yönetimin 2/3’ün oluru gereklidir.
  Üye aidatları (giriş ve yıllık aidat) yeni seçilen yönetim kurulu tarafından üç yıl süre için belirlenir. Üyeler belirlenen miktardaki yıllık aidatı her yıl Aralık ayı sonuna kadar saymana vermekle yükümlüdür.

Madde 4: Üyelikten Çıkma

Her üye, istifa etmek suretiyle dilediği anda USDAD üyeliğinden çıkabilir. Ancak istifanın yazılı olması şarttır. Üyenin istifası Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Ölüm nedeniyle üyeliğin düşmesi durumunda borç takibi yapılmaz.

Madde 5: Üyelikten Çıkarılma

Kanunların işbu tüzüğün gerektirdiği şartları kaybeden üyeler Yönetim Kurulu kararıyla USDAD üyeliğinden çıkarılırlar. USDAD üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller aşağıda sıralanmıştır:

 1. USDAD tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

 4. USDAD organlarınca verilen kararlara uymamak,

 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Madde 6: Organlar

USDAD’ın organları aşağıda sıralanmıştır:

 1. Genel Kurul,

 2. Yönetim Kurulu,

 3. Denetim Kurulu,

Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul’un onayı ile USDAD faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla zorunlu olmayan yeni kurullar oluşturulabilir.

Madde 7: Genel Kurul

Genel Kurul, USDAD’ın en yetkili karar organı olup, USDAD’a kayıtlı üyelerden oluşur. Olağan genel kurul, üç yılda bir Mart ayı içerisinde, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Dernek üyesi tüzel kişiler, Genel Kurul toplantısında kim tarafından temsil edileceklerini Genel Kurul yapılacak yılın Şubat ayı başına kadar, gerekli yetki belgeleri ile beraber Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na bildirirler.

Madde 8: Genel Kurula Çağrı ve Toplantı Yeter Sayısı

 1. Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde toplanacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 2. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden

4

itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geriye bırakılamaz.

3. Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının tüzük değişikliği ve USDAD’ın feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplam yetersayının sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda yetersayı aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Madde 9: Genel Kurul Toplantı İlkeleri

 1. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi”ndeki adlarının karşısına imza atmak suretiyle toplantıya girebilirler.

 2. Toplantı yeter sayısı sağlanmamışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir.

 3. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere başkan, bir başkan vekili ile bir yazman seçilerek üç kişilik divan heyeti oluşturulur.

 4. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul’un gündem taslağı Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Divan gündem taslağını görüşmeye açar ve Genel Kurul üyelerinden gelen değişiklik önerilerini de gözeterek oylar ve kesinleştirir.

 5. Genel Kurul’da her gerçek ya da tüzel kişi temsilcisi üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

 6. Genel Kurul’da Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık oylamayla yapılır. Gizli oylar, divan başkanı tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba ya da kutuya atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

 7. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan heyeti tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 10: Olağanüstü Genel Kurul

 1. Yönetim Kurulu’nun veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya USDAD üyelerinden beşte birinin yazılı isteği içinde Genel Kurul Yönetim Kurulu’nca olağanüstü toplantıya çağırılır.

 2. Denetim Kurulu veya USDAD üyelerinden beşte birinin yazılı isteğine karşın Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’u otuz gün içinde olağanüstü toplantıya çağırmaması halinde, üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hakimi üç üyeyi Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 3. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında sadece toplantıya neden olan konu hakkında görüşülüp karar alınır, Üyelerin %10’unun teklifi ile gündeme madde eklenebilir.

Madde 11: Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

Genel Kurul’un görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:

 1. Yasalar ve tüzük hükümleri doğrultusunda gerekli karaları almak,

 2. Gelecek çalışma dönemi çalışma programı ile bütçe, gelir ve gider çizelgelerini

  görüşüp onaylamak,

 3. Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-

  gider çizelgelerini onaylamak ve Denetim Kurulu raporunu görüşüp onaylamak;

  Yönetim Kurulu’nu aklamak,

 4. Gelecek çalışma dönemi Yönetim ve Denetim Kurullarının asıl ve yedek üyelerini

  gizli oyla seçmek,

 5. Tüzük değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu önerisini görüşüp karara bağlamak,

 6. Yönetim Kurulu’nun hazırlayıp önerdiği yönetmelikler ve oluşturulmasını önerdiği

  kurullar hakkında karar almak,

 7. USDAD için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz

  malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

 8. USDAD’ın uluslararası çalışmalar yapması, ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye

  olması ya da bu kuruluşların üyeliklerinden ayrılması, bunlarla işbirliğinde bulunması için Yönetim Kurulu’nun yaptığı öneriler hakkında karar almak ve bu konularda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

 9. Ortaklık, iktisadi, ticari ve sanayi işletme, sandık ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacaklara katılmaya karar vermek,

 1. Her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile USDAD hizmetleri için görevlendirilecek Yönetim Kurulu üyelerine verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının Yönetim Kurulu’nca belirlenmesinde kullanılacak esasları belirlemek,

 2. USDAD’ın feshine ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek,

 3. Yönetim Kurulu’nca teklif edilen diğer önerileri inceleyip karara bağlamak ve gerekli

  konularda karar vermek.

Madde 12: Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yıllık süre için gizli oyla seçilen 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur. Asıl üyeliklerden boşalma olması halinde yedek üyeler Genel Kurul’daki seçimde aldıkları oy sırasına göre göreve çağırılır.

Yönetim Kurulu üyeleri gönüllülük esasına göre çalışırlar; Yönetim Kurulu üyeliği ya da katıldıkları Yönetim Kurulu toplantıları için huzur hakkı alamazlar. Ancak Dernekle ilgili görevlendirildikleri bir etkinliği gerçekleştirmek amacı ile yaptıkları harcamalar Dernek bütçesinden karşılanır.

Madde 13: Yönetim Kurulu’nun Çalışma İlkeleri

 1. Yönetim Kurulu seçimini izleyen ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sayman ve bir sekreter ve üyeleri seçerek göreve başlar.

 2. Yönetim Kurulu, üyelere önceden bildirilmek suretiyle ihtiyaç halinde toplanır.

 3. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır, kararlar katılanların salt çoğunluğuyla

  alınır.

 4. Özür bildirmeksizin birbiri ardına üç toplantıda bulunmayan üye çekilmiş sayılır.

Madde 14: Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:

 1. Yasalar ve tüzük hükümleri doğrultusunda gereken iş ve işlemleri yapmak, kararları almak ve uygulamak,

 2. Genel Kurul’un aldığı kararları uygulamak,

 3. USDAD’ın başkanı aracılığıyla temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere temsil

  yetkisi vermek,

 4. Çalışma dönemi çalışma programı ile bütçe gelir-gider çizelgelerini hazırlamak Genel

  Kurul’un onayına sunmak ve uygulamak,

 1. Üyelikten çıkarılmayı gerektiren durumdaki üyelerin çıkarılmasına ilişkin gerekli incelemeleri yapmak, gerçek ve tüzel kişilerin üyelikten çıkarılma kararını vermek,

 2. Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere

  duyurmak,

 3. Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini

  hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,

 4. Sosyal Bilimler Eğitim Programları Akreditasyon Kurulunun yapısı, üyeleri ve

  çalışma esaslarının belirlenmesine ilişkin yönetmeliği ve gerektiğinde bu yönetmelikteki değişiklikleri ilgili yapının da görüşlerini de alarak hazırlamak ve Genel Kurul’un onayına sunmak,

 5. USDAD yönetmeliklerinin öngördüğü yönergeleri, gerektiğinde Sosyal Bilimler Eğitim Programları Akreditasyon Kurulunun ve ilgili tarafların görüşlerini de alarak hazırlamak, değiştirmek ve iptal etmek,

 6. Gerekli gördüğünde, USDAD faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla USDAD organı olarak çalışacak yeni kurulların oluşturulması ili ilgili öneriler oluşturmak ve Genel Kurul’un onayına sunmak,

 7. Gerekli gördüğünde, USDAD faaliyet alanlarında görev yapacak danışma kurulları, komiteler, çalışma kurulları kurmak ve bunlarca oluşturulacak raporları inceleyip karar almak,

 8. USDAD’ın yönetsel ve mali işlerini yürütecek personel ile danışmanları atamak, bunlara ödenecek ücretleri belirlemek ve gerektiğinde işlerine son vermek,

13.USDAD amaçlarına uygun olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yapılacak işbirlikleri hakkında öneriler oluşturmak, Genel Kurul’un onayına sunmak, Genel Kurul tarafından verilen yetkiye dayanarak bu tür etkinlikleri planlamak ve yürütmek,

 1. Gerekli gördüğünde, USDAD tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak ve Genel Kurul’un onayına sunmak,

 2. USDAD organlarının işlemleri ile ilgili itirazları karara bağlamak.

Madde 15: Denetim Kurulu

 1. Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yıllık süre için gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedekten oluşur.

 2. Özür bildirmeksizin birbiri ardına üç toplantıda bulunmayan üye çekilmiş sayılır.

 3. Asıl üyelerden boşalma olması halinde yedek üyeler Genel Kurul’daki seçimde

  aldıkları oy sırasına göre göreve çağırılır.

 1. Denetim Kurulu ilk toplantısında başkanını seçer ve bunu Yönetim Kurulu’na yazı ile bildirir.

 2. Denetim Kurulu yeter sayısı ikidir.

 3. Denetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:

  1. 1)  USDAD’ın, tüzüğünde gösterilen amaçlar ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürülebileceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığını, en az yılda bir kez denetlemek ve denetim sonuçlarını yazılı rapor şeklinde Yönetim Kurulu’na iletmek,

  2. 2)  Gerekli gördüğünde ya da çağırıldığında Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak, görüş ve düşüncelerini paylaşmak,

  3. 3)  Denetim sonuçlarını ortak imzalı bir rapor şeklinde Genel Kurul’a sunmak.

Madde 16: Sosyal Bilimler Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu

Sosyal Bilimler Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu, sosyal bilimler eğitim programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için gereken çalışmaları yürütür. Kısa ad olarak “SAK” kullanılır. SAK’ın yapısı üyeleri ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul tarafından onaylanacak yönetmelikle belirlenir. Bu yönetmelikte yapılacak değişikliklerde de aynı yöntem izlenir.

Madde 17: Gelirler

USDAD’ın gelir kaynakları aşağıda sıralanmıştır.

 1. Özel ve tüzel üyelerden alınacak giriş ödentisi ve yıllık aidatlar,

 2. Bağışlar (USDAD amaçlarının gerçekleşmesi için mal ve para olarak yapılacak

  yardımlar),

 3. Mevduat faizi, repo, hazine bonosu ve benzeri menkul gelirleri,

 4. Taşınır ve taşınmaz malvarlığından elde edilecek kira vb. gelirleri,

 5. Kurs, seminer, eğitim, program değerlendirme, program akreditasyon, yayın vb.

  etkinliklerden ve diğer USDAD faaliyetlerinden elde edilecek gelirler,

 6. USDAD’ın amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla kurduğu, işlettiği ve ortak olduğu iktisadi, ticari ve sanayi işletmelerden elde

  edilen kazançlar,

 7. İlgili yasaların izin verdiği diğer gelirler,

USDAD’a gelir temin etmek için yapılacak faaliyetlerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu gelirler ancak Dernekler Kanunu’nda belirtilen esaslara göre düzenlenmiş makbuzlar karşılığı tahsil olunur. Parayı verenin ve tahsilat yapanın makbuz üzerinde açık kimliği ve imzası bulunur. Yönetim Kurulu gelirleri toplamak, harcamaları yapmak, bankadan para çekmek vb. konularda alacağı kararla üyelerden bir ya da birkaçını münferiden ya da müştereken yetkili kılabilir. Bu durum diğer Yönetim Kurulu üyelerinin hukuksal sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Madde 18: Derneğin İç Denetimi

USDAD’da Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Madde 19: Derneğin Borçlanma Usulleri

USDAD, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu’nun kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, USDAD’ın gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve USDAD’ı ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz, o yıl için Genel Kurul tarafından onaylanmış gelirler bütçesinin yarısını geçemez ya da yeni çalışma dönemlerine sarkamaz. Yönetim Kurulu Genel Kurul kararı ile proje bazında daha büyük miktarlarda borçlanabilir.

Madde 20: Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

USDAD genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’da fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurul’da fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Genel Kurul tarafından fesih kararı verildiğinde, tasfiye son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süreci içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde” Uluslararası Sosyal Bilimler Programı Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurul’da belirlenen yere devredilir. Genel Kurul’da, devredilecek yer belirlenmemişse merkezi Ankara’da bulunan ve derneğin amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıda tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 21: Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda yürürlükte bulunan Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 22: Tüzük Değişikliği

1. Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 1. Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için, tüzük değişikliklerinde Genel Kurul toplantısına katılımda aranan yetersayı koşulunun sağlanmış olması gerekir.

 2. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür.

Madde 23: Derneğin Tutacağı Defter ve Kayıtlar

İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve

kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve

çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

Bütün defterler noterden veya dernekler müdürlüğünce tasdik edilerek kullanılır.

Madde 24: Gelir ve Giderlerde Usul

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgelerin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerin şekli bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir.

Dernek gelirlerini toplayacak kişi ve kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Dernek tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden yada noterden onaylı olması zorunludur.

MADDE 25: Derneğin Kurucuları ADRES ve KURUCU ÜYELER

Ad Soyad

Doğum Yeri ve Tarihi

Unvanı

Uyruğu

Adresi

H.Mustafa Eravcı

Aydoğmuş-1965

Prof. Dr.

TC

Yıldırım Beyazıt Üni.

Mustafa Sıtkı Bilgin

Çaykara-1967

Prof. Dr.

TC

Yıldırım Beyazıt Üni.

Mustafa Murat

Hanak-1965

Yönetici

TC

EYPASAD

Canan Özkan

Yozgat-1985

Araştırmacı

TC

ULİSAM

Musa Kazım Arıcan

Dörtyol-1970

Prof. Dr.

TC

Ankara Sosyal Bilimler Üni.

Sayim Türkman

İstanbul-1960

Yard. Doç.

TC

Yıldırım Beyazıt Üni.

Mehmet Seyfettin Erol

Dörtyol-1969

Prof. Dr.

TC

Gazi Üniversitesi